RUHSAL REHABİLİTASYON UZMANLARI DERNEĞİ

Ülkemizde Selçuklular döneminden itibaren toplumun ruhsal hastalıklara karşı hoşgörülü, anlayışlı ve yaygın deyiş ile “veli ile deli” arasındaki ince çizgiye değinen saygılı bir yaklaşımı olduğu bilinmektedir. Çağdaş ruh hekimliğinin gelişimi ile birlikte psikiyatri hizmetleri Türkiye’de de geleneksel hastane hizmetleri şeklinde kurumsallaşmıştır. 2000’li yıllara kadar ruhsal iyileştirim (rehabilitasyon) hizmetleri ülkemizde çeşitli şekillerde uygulanmış olmasına rağmen kapsamlı ve uzun süreli bir kurumsallaşma gerçekleşmemiştir. Avrupa ve Amerika’da 20. yüzyılın ikinci yarısında başlayan toplum temelli ruh sağlığı hizmetlerinin gelişimi ile birlikte toplum içinde ruhsal rehabilitasyon çalışmaları hız kazanmıştır. Ülkemizde diğer ülkelere koşut olarak bu yıllarda hastane içinde veya hastaneye bağlı olarak uygulanan “hastalar için uğraşı çalışmaları” ve “üretime katkı etkinlikleri” gerçekleştirilmiş ve hem rehabilitasyon hem de toplumla ilişki kurmalarını desteklemek amacıyla Gündüz Hastanesi denemeleri olmuştur. Sağlık Bakanlığının 2011 yılında kabul ettiği Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı çerçevesinde ciddi ruhsal hastalığı olan bireylere hem psikiyatrik tedavi hem de psikososyal iyileştirim hizmetlerinin sunulması için Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri kurulmaya başlanmıştır. Böylece ilk defa ruhsal iyileştirim hizmetleri kurumsallaşma şansı bulmuştur. Ruhsal iyileştirimin amacı süreğen ruhsal hastalığı olan ve yetiyitimi yaşayan bireylerin toplum içerisinde ve bağımsız olarak en az destekle toplumsal, meslekî, eğitimsel ve ailevi rollerini sürdürebilmeleri için gerekli becerilerle ve yeterli kaynaklarla donatılmasıdır. Ruhsal iyileştirim disiplinler arası iş birliğini gerektiren, uzun süreli emek isteyen, insancıl duyguları ön planda olan, istekli, becerili, sabırlı ve ekip çalışmasına uyum sağlayabilen bir takımla yürütülebilecek bir iştir. İyi düzenlenmiş iyileştirim çalışmalarıyla kişiler ‘hasta’ olma rolünden çıkıp ‘birey’ olma rolüne geçecek ve toplum içinde sorumluluk alacaklardır. Böylece birey, aile ve çevresi tedaviye sahip çıkarak iyileşmenin tüm boyutlarında rol almış olacak, ciddi ruhsal hastalığın gizlediği ve toplumdan uzaklaştırdığı birey ön plana çıkacak ve olabildiğince doyumlu bir yaşam sürecektir.

Ruhsal iyileştirim alanında çalışan kişilerin profesyonel bir hizmet sunabilmesi için gerekli eğitim ve becerilerle donatılmış olmaları gerekmektedir. 2015 yılında Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ruhsal Rehabilitasyon Anabilim Dalı bu açığı kapatmak üzere kurulmuş bir yüksek lisans programıdır. Alanda yetişmiş uzmanların meslekî gelişme hedeflerini belirlemek, bu hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlamak, bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacıyla 2017 yılında da Ruhsal Rehabilitasyon Uzmanları Derneği kurulmuştur.

Derneğimizin hedefi Türkiye’de, ruhsal iyileştirim alanında eğitim, araştırma, uygulama ve politikaları yönlendirmede etkili bir kurum olmaktır. 21.06.2017 yılında Kocaeli merkezli olarak kurulmuş olan derneğin altyapısını KOÜ SBE Ruhsal Rehabilitasyon Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve öğrencileri oluşturmuştur.